dilluns, 9 de febrer del 2009

Evolució de la població de Can Derrocada

El padró a 1-1-2008 reflecteix un important creixement de la població empadronada a Can Derrocada, que arriba ja a les 186 persones. De fet en el 2007, 1 de cada 6 persones en què ha incrementat la població de Sant Pere de Vilamajor, ho ha fet fixant la residència a Can Derrocada.

Evolució de la població empadronada a Can Derrocada
Nota: la població es refereix a 1 de gener de cada any

Tanmateix, en els darrers 5 anys, la població del nostre veïnat és la que ha experimentat un major creixement relatiu, d'un 74%, mentre el conjunt de la població del municipi creixia un 19%.

No obstant aixó, la població empadronda al nostre veïnat representa tan sols un 5% del total dels residents a Sant Pere.

Val afegir que Can Derrocada té una ocupació potencial màxima de 302 habitatges, dels quals estan actualment construïts 99. És Can Derrocada l'àrea amb més potencial de creixement residual en nombre d'habitatges de tot el municipi, doncs encara s'hi poden construir el triple dels habitatges existetns actualment acabats.

Cal esperar que tot aquest creixement no malmeti encara més el nostre veïnat.